Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Vergunning dakkapel aanvragen

Heeft u geen zin in gedoe? Vergunning & Dakkapel verzorgt het tekenwerk, de aanvraag van de omgevingsvergunning en de communicatie met de gemeente voor de vergunningaanvraag van uw dakkapel(len). Aanvullend verzorgen wij eventuele daglicht- en ventilatie en constructieve berekeningen, indien gewenst door de desbetreffende gemeente. Komt er een verzoek tot planwijziging van de gemeente of vraagt de gemeente om aanvullende tekeningen? Dat is ook meegenomen in de prijs, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Wij bieden 3 pakketten aan: PAKKET NOKVERHOGING, PAKKET DAKKAPEL en PAKKET VELUX DAKKAPEL.
Kijk voor het volledige overzicht en de kosten op de pagina ’tarieven’ 

Natuurlijk kunt u ook zelf de omgevingsvergunning tekenen en aanvragen, maar dan maakt u evengoed kosten, omdat een architectenbureau de tekeningen voor u moet maken. Tevens kunnen gemeenten zorgen voor lastige en gestreste situaties, omdat aanvullend bijvoorbeeld constructieberekeningen, maar ook daglicht- of ventilatieberekeningen kunnen worden gevraagd.

Heeft u vragen over de aanvraag omgevingsvergunning voor uw dakkapel(len) of wilt u meer informatie over hoe wij te werk gaan? Neem dan nu vrijblijvend contact op via onderstaande gegevens en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Vergunning dakkapel verplicht

Dakkapellen mogen op de voorgevel worden geplaatst, maar dan is een omgevingsvergunning wel een vereiste. De richtlijnen met betrekking tot dakkapellen op de achtergevel gelden in grote lijnen ook voor dakkapellen op de voorgevel, alleen is het niet mogelijk een dakkapel over de hele breedte van de voorgevel te plaatsen. Bij de meeste gemeenten kan maximaal 50% van het dakvlak van de voorgevel bebouwd worden, enkele Nederlandse gemeenten zijn minder soepel, getuige een maximale toegestane bebouwing van 30%, dit is bij een klein aantal gemeenten echter 70%.

Het is niet altijd noodzakelijk een vergunning voor een dakkapel op de zijgevel aan te vragen, als de zijgevel uitkijkt op openbaar groen, dan gelden de richtlijnen voor dakkapellen op de voorgevel, anders gelden de richtlijnen voor dakkapellen op de achtergevel. Een bouwvergunning voor een pannendak dakkapel, verlegde nokdakkapel of nokverhoging is altijd noodzakelijk, het maakt geen verschil op welke gevel de dakkapel geplaatst wordt, zowel voor de achtergevel, voorgevel als ook voor de zijgevel is een dakkapel vergunning vereist, de proceduretijd is hetzelfde.

De omgevingsvergunning

De reglementen met betrekking tot dakkapellen zijn sinds oktober van 2010 veranderd, een reguliere bouwvergunning wordt sindsdien aangeduid als omgevingsvergunning. Een dakkapel vergunning kon in het verleden niet digitaal worden aangevraagd, een hoop papierwerk was vereist voor een vergunningaanvraag. Het omgevingsloket heeft gezorgd voor de digitalisering van vergunningen, zo kunnen dakkapellen door bedrijven en particulieren, middels www.omgevingsloket.nl worden aangevraagd.

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning van de dakkapel worden door de gemeente een aantal eisen gesteld.

Bouwtekeningen van de woning, met schaal 1:50 of 1:100 zijn vereist. De tekeningen moeten duidelijk aangeven welke woning het betreft. Tevens moet op de bouwtekeningen minimaal een voor- en/of achteraanzicht, een dwarsdoorsnede en een kapplan te zien zijn. Een bouwtekening van de betreffende gevel is noodzakelijk, dus een voorgevel, achtergevel of in sommige gevallen een zijgevel aanzicht. Tekeningen van de plattegrond van de verdieping, meestal is dit de zolderverdieping, maar bij een asymmetrische kap kan dit ook zijn de eerste verdieping. Een kadastrale kaart of situatie tekening, waarop de woning is aangemerkt behoort tot de vereisten. Foto’s van de buitenkant en eventueel de binnenkant van de woning dienen ook aangeleverd te worden. De foto’s moeten betrekking hebben op de gevel of ruimte, waar de dakkapel geplaatst moet worden.

Vergunningsvrije dakkapellen

Dakkapellen kunnen vergunningsvrij op de achtergevel van de woning worden geplaatst, de overheid heeft hiervoor een aantal belangrijke richtlijnen ontwikkeld. Dakkapellen zijn alleen vergunningsvrij als deze worden geplaatst op het dak van de achtergevel van uw woning, en als ze voldoen aan onderstaande punten:

  • De dakkapel moet worden uigevoerd met een platdak.
  • Dakkapellen moeten worden voorzien van ondoorzichtige zijwanden.
  • De dakkapel mag buitenwerks een maximale hoogte bevatten van 1,75 meter.
  • Dakkapellen op de achtergevel moeten tussen 0,5 en 1,0 meter uit de dakvoet beginnen, dit wordt verticaal gemeten.
  • De bovenzijde van de dakkapel moet minstens 0,5 meter onder de bovenkant van de nok beginnen, ook dit wordt verticaal gemeten.
  • Dakkapellen moeten op de achtergevel een minimale afstand van 0,5 meter uit het hart van elke bouwmuur verwijdert blijven, de bouwmuur is feitelijk de erfgrens.
  • De dakkapel mag geen afwijkende vormgeving hebben

Dakkapellen met een afwijkende vormgeving, zoals een schuin pannendak dakkapel, verlegde nokdakkapel of een nokverhoging vereisen altijd een vergunning. Een gemeente zal bij de genoemde dakkapellen, kritischer zijn, dan bij een simpele traditionele dakkapel op de voorgevel. Uw gemeente kan bij een verlegde nokdakkapel of een nokverhoging bijvoorbeeld aanvullende constructieve berekeningen eisen.

Voor meer informatie over vergunningsvrije dakkapellen, kijkt u op deze pagina ‘vergunningsvrije dakkapel’

Flitsvergunning Dakkapel

Een flitsvergunning is een vergunning aanvraag voor een dakkapel die door uw gemeente snel afgehandeld kan worden. In sommige gemeenten is het zo dat een flitsvergunning zelfs binnen 1 werkdag wordt afgehandeld, doorgaans ligt de afhandeltermijn tussen 1 en 5 werkdagen. Een flitsvergunning is mogelijk voor het aanvragen van een vergunning voor een dakkapel of een kozijnwijziging. Er gelden voor een aanvraag van een flitsvergunning van een dakkapel per gemeente wel specifieke voorwaarden. In de meeste gevallen dient de voorgestelde dakkapel binnen het bestemmingsplan en de welstandsnota dakkapel van de gemeente te passen.

Vergunningscheck

Niet in alle gevallen is het nodig een omgevingsvergunning aan te vragen. Het is daarom verstandig eerst te checken of u verplicht bent een vergunning aan te vragen. Wilt u weten of uw een vergunning moet aanvragen voor uw dakkapel? Doe de online vergunningcheck op het omgevingsloket.

 

Het vergunningsproces

Contract met dakkapelleverancier

Een vergunningsproces kan zeer snel verlopen, maar dit hangt af van de soepelheid van de gemeente en de kwaliteit en volledigheid van de tekeningen. Wanneer u overeenstemming hebt bereikt met één van de dakkapelleveranciers, dan zult u waarschijnlijk een contract moeten onderteken. In dit contract zullen onder andere de kosten zijn weergegeven voor het verzorgen van de vergunning. De leges kosten voor de vergunning rekent u zelf met de gemeente af. Daarnaast is het verstandig een clausule te laten opnemen in het contract, dat het contract ontbonden wordt, als de dakkapel vergunning niet wordt verleend door de gemeente.

Bouwtekeningen aanleveren voor vergunning dakkapel

De tweede fase van het vergunningsproces bestaat uit het aanleveren van de tekeningen aan de dakkapelleverancier. U zult in de meeste gevallen al in het bezit zijn van de tekeningen. Wanneer u niet beschikt over de tekeningen, dan kunt u deze eventueel opvragen bij de gemeente. De gemeente heeft ook niet altijd de beschikking over de tekeningen, zij zullen u dan doorverwijzen naar de verschillende archieven in Nederland. Mocht u willen weten, welke tekeningen u dient aan te leveren bij de dakkapelleverancier, dan kunt u kijken op vergunning indienen dakkapel.

Vergunning indienen t.b.v. plaatsing dakkapel

Het gros van de dakkapelleveranciers zal de tekeningen zelf maken. Zij zullen ook de benodigde formulieren, via het omgevingsloket invullen. Het omgevingsloket is een website, die wordt beheert door de overheid, deze website moet grote hoeveelheden papierwerk voorkomen, welke meermaals aanwezig waren bij procedures voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Ook kan de website gebruikt worden voor vergunningen van andere aard, zoals kapvergunningen. U kunt met behulp van het omgevingsloket ook een vergunningcheck doen, u hebt alleen uw postcode hierbij nodig.

Beoordeling vergunningaanvraag door gemeente

Een gemeente heeft maximaal 8 weken de tijd voor een reactie, nadat de vergunningsaanvraag is ingediend. Deze reactie kan positief zijn, dan hoeven geen verdere aanvullingen meer gedaan te worden en kan de vergunningsaanvraag worden voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente. De reactie van de gemeente kan ook negatief zijn, dan zal de dakkapelleverancier een aantal aanvullingen moeten verzorgen. Hiervoor heeft uw dakkapelleverancier meestal een termijn van 4 weken, deze aanvullingen kunnen bijvoorbeeld constructie- of ventilatieberekeningen zijn.

Beoordeling dakkapel door welstandcommissie

De welstandscommissie van de gemeente zal een positief of een negatief advies geven. Bij een positief advies wordt de dakkapel vergunning verleend. U dient dan officieel nog wel een termijn van 6 weken af te wachten. In deze 6 weken kunnen omwonenden reageren op uw toekomstige bouwplannen. De welstandscommissie van de gemeente kan ook een negatief advies geven, dan wordt de vergunning niet verleend of dienen de bouwplannen te worden aangepast aan de geldende welstandscriteria. De welstandscommissie kan zorgen voor het nodige oponthoud, zeker bij een nokverhogende dakkapel.

Kijk voor meer informatie ook op www.dakkapeltekening.com [bron]

Onze diensten

Bouwtekeningen omgevingsvergunning

Voor de plaatsing van uw dakkapel verzorgen wij de complete set tekeningen, bestaande uit een situatie tekening, plattegronden, doorsnede, gevels en principe detaillering.

Wat krijgt u van ons?

Kies u ervoor het tekenwerk en de vergunningaanvraag door ons te laten verzorgen?
Dan leveren wij voor u de volgende – voor de aanvraag omgevingsvergunning – benodigde zaken:

– Overzichtsfoto situatie en woning
– Plattegrond (zolder)verdieping bestaand incl. maatvoering en huidige bestemming c.q. gebruik, schaal 1:100
– Plattegrond (zolder)verdieping nieuw incl. maatvoering dakkapel (buitenwerks) en nieuwe bestemming c.q. gebruik, schaal 1:100
– Doorsnede bestaand incl. (hoogte)maatvoering, schaal 1:100
– Doorsnede nieuw incl. (hoogte)maatvoering dakkapel (buitenwerks), schaal 1:100
– Gevelaanzicht bestaand, schaal 1:100
– Gevelaanzicht nieuw incl. maatvoering dakkapel (buitenwerks), schaal 1:100
– Detailtekening(en) verticaal dakkapel / dakkapel serre incl. maatvoering, schaal 1:5
– Detailtekening(en) horizontaal dakkapel / dakkapel serre incl. maatvoering, schaal 1:5
– Alle door de gemeente vereiste aanduidingen op de tekening
– Alle door de gemeente vereiste productinformatie aanleveren
– Eventuele aanvullingen op ons tekenwerk op verzoek van de gemeente
– Digitale indiening van de omgevingsvergunning via het omgevingsloket
– Communicatie met de betreffende gemeente

Let op! Bovenstaande werkzaamheden zijn exclusief:

– exclusief constructieve berekeningen
– exclusief leges gemeente

Wilt u liever zelf de aanvraag van de omgevingsvergunning indienen of heeft u een lopende aanvraag? Uiteraard is dat ook mogelijk.
In dat geval sturen wij u de tekeningen door en kunt u zelf de indiening en het contact met de gemeente verzorgen.

Indienen vergunning en Communicatie gemeente

Naast het verzorgen van de tekeningen ten behoeve van de vergunningaanvraag voor de dakkapel op uw woning, ontzorgen wij u graag volledig. Wij dienen zodoende ook de aanvraag omgevingsvergunning digitaal voor u in bij de gemeenten via het Omgevingsloket en nemen tevens de communicatie met de betreffende gemeente op ons. Zo heeft u er verder geen omkijken naar en doen wij waar we goed in zijn.

Na uw akkoord op de tekeningen, dienen wij de aanvraag omgevingsvergunning in. Dit doen wij digitaal via het Omgevingsloket.
Hierna sturen wij u de indieningsbevestiging evenals het indieningsformulier toe, zodat u weet dat de omgevingsvergunning is ingediend en de termijn bij de gemeente gaat lopen.

De gemeente heeft wettelijk 8 weken de tijd om de vergunningaanvraag te behandelen en de mogelijkheid deze termijn éénmalig met 6 weken te verlengen.
In sommige gevallen heeft de gemeente opmerkingen op de voorgestelde dakkapel en zullen zij per mail / brief een voorstel tot planwijziging toesturen.
In de meeste gevallen betreft het een kleine wijziging welke wij voor u op tekening verwerken. Wilt u voorkomen dat de gemeente opmerkingen / wijzigingen op het plan heeft, dan adviseren wij om de welstandsnota door te nemen en de dakkapel af te stemmen op de daarin gestelde eisen.

Nadat de verschillende afdelingen bij de gemeente akkoord hebben gegeven op het ingediende bouwplan, zal zij de omgevingsvergunning verlenen.
Dit geschiedt via de mail of per post richting de aanvrager en in de meeste gevallen richting de gemachtigde.

Zodra wij de verleende omgevingsvergunning hebben ontvangen, sturen wij deze per mail door en kunt u de dakkapel in principe plaatsen.
Houdt u hierbij rekening met de bezwaarperiode van 6 weken, waarna de vergunning pas onherroepelijk is. In deze periode kunnen buren en omwonenden namelijk eventueel bezwaar indienen tegen het voorgestelde bouwplan.

Daglicht- en ventilatieberekeningen

In sommige gevallen worden er aanvullend daglicht- en/ of ventilatieberekeningen door de gemeente verlangd om de vergunning dakkapel goed te kunnen beoordelen.

Deze berekeningen vallen niet onder onze standaard werkzaamheden omdat deze vrij weinig door de gemeente gevraagd worden. Echter mocht dit wel het geval zijn dan kunnen wij de gevraagde berekeningen (evt. tegen meerkosten) voor u verzorgen. In de meeste gevallen wordt dan om een ventilatieberekening gevraagd. Uiteraard informeren wij u vooraf over eventuele extra kosten en bent u ook vrij om zelf de berekeningen aan te leveren. Wij plaatsen deze dan bij uw lopende aanvraag op het Omgevingsloket en sturen de gemeente hier bericht van.

Kapplan en constructie berekeningen

Aanvullend op de set tekeningen die benodigd zijn voor de vergunning dakkapel, kunnen wij eventuele aanvullende constructieve berekeningen voor u verzorgen.