Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Welstandsnota dakkapellen gemeente Den Haag

Een dakkapel of dakraam kunt u niet zomaar plaatsen. U moet zich daarbij houden aan bepaalde voorwaarden.

Zo mag bijvoorbeeld uw veiligheid of die van de buren niet in gevaar komen. Ook moet de dakkapel of het dakraam passen in de omgeving en mogen buren er geen last van hebben. In een aantal gevallen heeft u daarom een omgevingsvergunning nodig.

Houd rekening met de buren
Als u gaat (ver)bouwen, heeft u ook te maken met het burenrecht. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en bevat de gebruikelijke omgangsvormen. In de regels staat wat u (wettelijk) kunt doen als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te praten over uw plannen.

Houd rekening met de welstandscriteria
Voor dakkapellen gelden bepaalde welstandscriteria. Die staan in de Welstandsnota beschreven onder Welstandscriteria voor dakkapellen

Is er een bouwvergunning aangevraagd? Dan buigt de Welstands- en Monumentencommissie zich over de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk in strijd is met de redelijke eisen van welstand. Deze eisen zijn in de Woningwet bepaald. De commissie adviseert daarna het college van burgemeester en wethouders. De adviezen zijn schriftelijk en beargumenteerd.

Op de website staan geen echte harde eisen vermeld over maximale breedte en hoogte van de dakkapellen, wel heeft het college van B&W van Den Haag ingestemd met een nieuw beleid voor het realiseren van dakopbouwen. Dit nieuwe beleid heeft een eenvoudigere en rechtszekere systematiek.

Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting): “Het nieuwe beleid heeft als uitgangspunt dat dakopbouwen in de hele stad zijn toegestaan, tenzij het uit stedenbouwkundig of cultuurhistorisch oogpunt niet verantwoord is. We hebben in de voorwaarden nog duidelijker neergezet hoe een dakopbouw gerealiseerd mag worden. Zo wordt bijvoorbeeld beter gekeken naar de hoogte van de omringende bebouwing, de omvang van binnenterreinen en het straatprofiel. Met dit nieuwe beleid willen we de aanvraagprocedure voor een dakopbouw versoepelen. En spelen we beter in op de groeiende behoefte aan woningvergroting bij bewoners.”

Het nieuwe beleid dient ter vervanging van de tot voor kort toegepaste ‘Kadernota dakopbouwen’. Op basis van ervaring blijkt nu dat een aantal genoemde voorwaarden in de kadernota tot vertraging leidde in de aanvraag en afhandeling van de bouwaanvraag. In het toetsingskader was bijvoorbeeld een dakopbouw met een dak dat 40 graden schuin loopt toegestaan. In de praktijk is echter gebleken dat dergelijke ontwerpen niet altijd een positief advies van de welstandscommissie kregen waardoor de aanvrager het ontwerp moest aanpassen om een bouwvergunning te krijgen. Ook werd onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van bijvoorbeeld bezonning.

Bestemmingsplannen

Op dit moment wordt vanwege de actualiseringsplicht uit de Wet Ruimtelijke Ordening een groot aantal bestemmingsplannen in Den Haag herzien. In deze nieuwe bestemmingsplannen worden de mogelijkheden voor het realiseren van een dakopbouw of een extra bouwlaag direct meegenomen. Dat betekent onder andere dat er vooraf in de directe omgeving een gedetailleerd bezonningsonderzoek uitgevoerd wordt. Zo wordt bekeken of de omliggende woningen voldoende zon blijven ontvangen als er een dakopbouw gerealiseerd wordt. Daarbij wordt getoetst aan de Haagse Bezonningsrichtlijn: iedere woning moet op 19 februari ( en 21 oktober ) minimaal twee uur zon ontvangen.

In het beleid is een excessenregeling opgenomen. Dit betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar bovengenoemde 2-uurs norm. Er wordt ook rekening gehouden met de afname van de bezonning van de omliggende woningen als gevolg van een dakopbouw. Door deze onderzoeken meteen mee te nemen in de actualisering van de bestemmingsplannen ontstaat minder rompslomp bij het aanvragen van een dakopbouw. Hierdoor neemt de haalbaarheid voor het verkrijgen van een vergunning toe en vermindert het aantal regels. De nieuwe regels voor dakopbouwen worden naar verwachting in juni behandeld in de gemeenteraad.

Voor meer informatie over het plaatsen van dakkapellen kunt u kijken in onderstaande brochure:

Ministerie van VROM – Brochure over dakkapellen  (PDF, 563 kB)

Bron: www.dakkapeltekening.com