Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Welstandsnota dakkapellen gemeente Utrecht

Omschrijving en uitgangspunten

Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen zijn, als ze zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, voor het straatbeeld zeer bepalend. De voorkeur gaat daarom uit naar een dakkapel aan de achterkant (op het achter- of zijdakvlak als het zijerf of -gevel niet gekeerd is naar de weg of het openbaar groen).

Dakkapellen moeten een ondergeschikte toevoeging zijn aan een dakvlak. Het plaatsen van een dakkapel mag dus niet ten koste gaan van de karakteristiek van de kapvorm. Daarom mag een dakkapel nooit domineren in het silhouet van het dak en moet de noklijn van het dak gehandhaafd blijven. Bovendien moet de ruimte tussen dakkapel en goot voldoende zijn. Bij meerdere dakkapellen op één doorgaand dakvlak streeft de gemeente naar een herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn. Herhaling binnen een blok (van dezelfde architectuur/bouwstijl) geeft rust en samenhang. Stapeling van dakkapellen is niet toegestaan (zie “Aanvullende criteria voor dakkapellen per kapvorm”).

In plaats van een dakkapel kunnen ook dakramen worden aangebracht. Deze zijn minder dominant in het straatbeeld. Ook voor dakramen gaat de voorkeur uit naar herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn.

In de Algemene Maatregel van Bestuur, uitgegeven door het Ministerie van VROM, zijn ondermeer voorwaarden vastgelegd voor een vergunningsvrije dakkapel aan de achterzijde. Als een aanvraag afwijkt van deze voorwaarden gelden de sneltoetscriteria. Een dakkapel geplaatst in het zijdakvlak, indien niet gelegen aan de openbare weg of het openbaar groen, is vergunningsvrij indien aan de voorwaarden wordt voldaan gelijk de vergunningsvrije dakkapel aan de achterzijde. Als de dakkapel afwijkt van deze voorwaarden gelden dezelfde sneltoetscriteria als voor de dakkapel aan de achterzijde.

Dakopbouwen zijn vergunningplichtig en worden altijd getoetst door de Commissie Welstand en Monumenten aan de hand van de algemene criteria, onderverdeeld in de verschillende beleidsniveaus (zie ook de Richtlijnen voor dakopbouwen in deze nota).

Welstandscriteria voor dakkapellen aan de voorkant

(en voor de zijkant gelegen aan het openbaar groen of de openbare weg)

Een dakkapel aan de voorkant is niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een dakkapel niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de criteria dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de welstandscommissie om advies worden gevraagd.

Indien in het betreffende bouwblok oorspronkelijke dakkapellen aanwezig zijn in een specifieke vorm die mede de karakteristiek bepalen van het bouwblok, kunnen deze niet vervangen worden door een dakkapel gebouwd volgens de sneltoetscriteria. Wijzigingen van deze specifiekere dakkapellen aan de voorkant zullen altijd ter beoordeling voorgelegd worden aan de Commissie Welstand en Monumenten.

vergunning&dakkapel.nl

Algemeen 

 • de dakkapel is gelijkvormig aan de oorspronkelijke dakkapellen op het betreffende dakvlak van het bouwblok, ofwel – bij nieuwbouw – conform de aangeboden optionele dakkapel bij oplevering
 • de dakkapel dient bij voorkeur uitgevoerd te worden gelijk de andere dakkapellen in het bouwblok
 • de dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan de woning (hoofdgebouw)
 • geen dakkapel op aan- of uitbouw

Plaatsing, maatvoering en aantal

 • bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking op horizontale lijn, dus niet verspringend ten opzichte van elkaar
 • per individuele woning gecentreerd in het dakvlak of afgestemd op indeling voorgevel
 • de onderzijde van het raamkozijn is op minimaal 85 cm boven de zoldervloer geplaatst
 • breedte in totaal maximaal 50% van de breedte van het dakvlak
 • maximale hoogte kozijnmaat dakkapel 1,5 meter
 • minimaal 50 cm dakvlak boven en ter weerszijden (tot aan bouwmuur) van de dakkapel. Tussen de zijkant van een dakkapel en het eind van een dakvlak (zijmuur) is een ruimere maat gewenst namelijk 1 meter.
 • niet meer dan één dakkapel per woning op het betreffende dakvlak

Vormgeving

 • plat afgedekt, desgewenst een aangekapte dakkapel indien reeds aanwezig
 • geen combinatie van platte en aangekapte dakkapellen in hetzelfde bouwblok (uniform)
 • indeling en profielen van kozijnen in samenhang met die van de gevelramen en kozijnen van woning
 • geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord (hoogte maximaal 25 cm) en ornamenten
 • geen borstwering (dichte panelen of schroten aan de onderzijde)
 • beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak, eventueel alleen in ondergeschikte mate tussen de glasvlakken

Materiaal en kleur

 • materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen en profielen in overeenstemming met gevels, kozijnen en profielen woning
 • materiaal- en kleurgebruik van kap bij aangekapte dakkapel gelijk aan kap woning

Welstandscriteria voor dakkapellen aan de achterkant of zijdakvlak

(indien niet gelegen aan de openbare weg of het openbaar groen)

Een dakkapel aan de achterkant is niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een dakkapel niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de welstandscommissie om advies worden gevraagd.

Algemeen

 • de dakkapel is gelijkvormig aan de oorspronkelijke dakkapellen op het betreffende dakvlak van het bouwblok, ofwel – bij nieuwbouw – conform de aangeboden optionele dakkapel bij oplevering
 • de dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan de woning

Plaatsing, maatvoering en aantal:

 • bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking op horizontale lijn, dus niet verspringend ten opzichte van elkaar – bij individuele woning afgestemd op indeling achtergevel
 • minimaal 50 cm dakvlak boven en ter weerszijden (tot bouwmuur) van de dakkapel. Tussen de zijkant van een dakkapel en het eind van een dakvlak (zijmuur) is een ruimere maat gewenst namelijk 1 meter
 • de onderzijde van het raamkozijn is op minimaal 85 cm boven de zoldervloer geplaatst
 • maximale hoogte kozijnmaat dakkapel 1,5 meter
 • breedte in totaal maximaal 2/3 van de breedte van het dakvlak
 • bij meerdere dakkapellen/dakramen een tussenruimte van minimaal 1 meter

Vormgeving

 • plat afgedekt, desgewenst een aangekapte dakkapel indien reeds aanwezig
 • geen platte en aangekapte dakkapellen in hetzelfde bouwblok (uniform)
 • indeling en profielen van kozijnen in samenhang met die van de gevelramen en kozijnen van woning
 • geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord (maximale hoogte 25 cm) en ornamenten
 • geen borstwering (dichte panelen of schroten aan de onderzijde)

Materiaal en kleur

 • materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen en profielen in overeenstemming met gevels, kozijnen en profielen woning
 • materiaal- en kleurgebruik van kap bij aangekapte dakkapel in samenhang met kap woning
 • beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak, eventueel alleen in ondergeschikte mate tussen de glasvlakken

Indien er sprake is van grotere dakkapellen aan de zij- of achterkant en deze zijn goed zichtbaar vanaf de openbare weg, dan wordt er welstandstechnisch de voorkeur aangegeven hier een smallere breedtemaat toe te passen of over te gaan tot de plaatsing van meerdere, losgeplaatste kapellen

vergunning&dakkapel.nl

Dakkapellen te hoog geplaatst, te afwijkend van vorm of te gesloten vormgegeven gaan ten koste van het beeld van de oorspronkelijke architectuur. Een dakkapel ondergeschikt aan het hoofdgebouw voegt zich in het gevelbeeld (voorbeeld rechtsonder).

Aanvullende criteria voor dakkapellen per dakvorm

Bij een aantal afwijkende kapvormen zijn naast bovenstaande sneltoetscriteria voor de voor- en achterkant een aantal aanvullende sneltoetscriteria van toepassing. In geval van combinaties van verschillende dakvormen zal door de welstandscommissie per situatie een afweging gemaakt worden van de toelaatbare uitbreidingen

Zadeldak met hellingshoek <30°
Soms geeft een zadeldak door de flauwe helling weinig tot geen gelegenheid om een dakkapel toe te passen. Door de flauwe helling wordt de bovenzijde van de dakkapel namelijk (nagenoeg) gelijk met de nok. Indien dit het geval is toetst de welstandscommissie

vergunning&dakkapel.nl

Zadeldak met hellingshoek > 30°
De algemene sneltoetscriteria voor dakkapellen zijn hier van toepassing. Hiervoor gelden dus geen aanvullende sneltoetscriteria

Zadeldak met wolfseind

De beperkte maat van het wolfseind is ongeschikt voor toevoegingen. De zijdakvlakken zijn hiervoor meer geschikt, en dienen behandeld te worden als het zadeldak. Hierbij dienen de wolfseinden gerespecteerd te worden. Dakopbouwen zijn daarom niet gewenst.

vergunning&dakkapel.nl

Zadeldak met vliering
Plaatsing hoog in het dakvlak geeft een onevenwichtig beeld. Ook is een stapeling van dakkapellen niet toegestaan. Bij deze dakvorm dus geen dakkapellen in dakvlak ter hoogte van de vliering

vergunning&dakkapel.nl

Schild- of tentdak
Het karakter van deze kapvormen, met naar de nok toelopende hoekkepers, vereist een zeer beperkte afmeting van de dakkapel. Bij situering van de dakkapel dient respect te zijn voor de hoekkepers en dient minimaal een meter dakvlak vrij te blijven, gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel.

vergunning&dakkapel.nl

Mansardedak
Een dakkapel is in principe alleen toegestaan in het onderste deel van het dakvlak. Stapeling van dakkapellen is niet gewenst.

vergunning&dakkapel.nl

Lessenaarsdak
Voor dakkapellen op lessenaardaken gelden dezelfde uitgangspunten als voor zadeldaken.

vergunning&dakkapel.nl

Asymmetrisch dak
Een dakkapel te hoog in het dakvlak geeft bij een asymmetrisch dakvlak een onevenwichtig beeld en is welstandshalve niet gewenst

In het algemeen worden dakkapellen onder in het dakvlak toegepast. Door de grootte van het dakvlak ontstaat hiermede een goed en evenwichtig beeld. Ook is een stapeling van dakkapellen niet toegestaan.

Meer informatie over vergunningen op de website van de Gemeente Utrecht

Voor meer informatie over het plaatsen van dakkapellen kunt u kijken in onderstaande brochure:

Ministerie van VROM – Brochure over dakkapellen  (PDF, 563 kB)