Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Het Omgevingsloket

Snel en digitaal een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsing van een beschoeiing of een activiteit op of aan een dijk. Dat kan met Omgevingsloket online. Via het omgevingsloket kunnen zowel particulieren als bedrijven oa. de omgevingsvergunning aanvragen.

Wat is Omgevingsloket online?

Omgevingsloket online is een voorziening voor het digitaal aanvragen en behandelen van vergunningen en meldingen op het gebied van bouwen, reclame, inrit, kap, sloop en het Gebruiksbesluit.

Burgers en bedrijven kunnen online vergunningen aanvragen en meldingen doen en als medewerker van de overheid worden vergunningaanvragen en meldingen digitaal ontvangen en behandeld. Het omgevingsloket is een hulpmiddel waarmee de aanvrager kan checken of hij een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Na de invoering van de Wabo kunnen álle vergunningen en meldingen die hieronder vallen online worden gedaan.

Kort samengevat kunt u op Omgevingsloket online:

 • De vergunning- en meldingplicht voor uw dakkapel checken
 •  
 • De omgevingsvergunning van uw dakkapel in één keer online regelen
 •  
 • De status van uw vergunningaanvraag volgen

Hoe werkt Omgevingsloket online?

Het omgevingsloket online bestaat uit drie onderdelen:

 • De vergunningcheck: hiermee gaat de aanvrager na of hij verplicht is een vergunning aan te vragen of een melding te doen
 • De aanvraagmodule: hierin stelt de aanvrager zijn vergunningaanvraag op
 • De dossiermodule: deze bestaat uit een aanvraagdossier en een behandeldossier. In het behandeldossier verrichten medewerkers van het bevoegd gezag en adviseurs hun werk en voegen ze hun informatie toe. De aanvrager heeft toegang tot het aanvraagdossier

Burgers en bedrijven kunnen zelf checken of een vergunning nodig is, en aan welke eisen de aanvraag moet voldoen. De uitkomst van de vergunningcheck kan gebruikt worden bij het opstellen van de aanvraag. Als baliemedewerker kun je de aanvrager helpen met de check en het opstellen van de aanvraag (status ‘Concept’).

Na het indienen van de aanvraag krijgt de coördinator hiervan een melding. Deze wijst de aanvraag toe aan een behandelaar. De behandelaar beoordeelt de aanvraag in de status ‘In behandeling’. Hij kan hierbij toelichting vragen en adviseurs inschakelen.

Nadat een besluit over de aanvraag is genomen, is de coördinator degene die de beschikking registreert. De status wijzigt dan in ‘Beschikking’. Na publicatie van de beschikking kan het dossier worden gesloten (status ‘LVO-dossier gesloten’). Meestal gebeurt dit na het verstrijken van de bezwaartermijn.

Wat kan ik aanvragen/melden?

Met Omgevingsloket online kunt u één aanvraag opstellen voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding. Na indiening wordt de aanvraag indien nodig gesplitst. Hieronder staat per vergunning voor welke werkzaamheden u een aanvraag kunt indienen of melding kunt doen.

Omgevingsvergunning

 • Bouwen
 • Werk of werkzaamheden uitvoeren
 •  
 • Weg aanleggen of veranderen
 • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
 •  
 • Bouwwerk brandveilig gebruiken
 • Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
 •  
 • Oprichting
 • Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen
 •  
 • Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht
 •  
 • Slopen op grond van ruimtelijke regels
 •  
 • Uitrit aanleggen of veranderen
 •  
 • Alarminstallatie aanleggen
 •  
 • Kappen
 •  
 • Reclame plaatsen
 •  
 • Roerende zaken opslaan

Meer informatie

Algemene informatie over de omgevingsvergunning staat op de website van de Rijksoverheid. Neem voor vragen over de aanvraag of melding die u doet via Omgevingsloket online contact op met het bevoegd gezag.

Uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning zelf vind u op het Kennisplein Omgevingsvergunning van het ministerie van VROM.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

1

Bouwtekeningen omgevingsvergunning

Voor de plaatsing van uw dakkapel verzorgen wij de complete set tekeningen, bestaande uit een situatie tekening, plattegronden, doorsnede, gevels en principe detaillering.

Wat krijgt u van ons?

Kies u ervoor het tekenwerk en de vergunningaanvraag door ons te laten verzorgen?
Dan leveren wij voor u de volgende – voor de aanvraag omgevingsvergunning – benodigde zaken:

– Overzichtsfoto situatie en woning
– Plattegrond (zolder)verdieping bestaand incl. maatvoering en huidige bestemming c.q. gebruik, schaal 1:100
– Plattegrond (zolder)verdieping nieuw incl. maatvoering dakkapel (buitenwerks) en nieuwe bestemming c.q. gebruik, schaal 1:100
– Doorsnede bestaand incl. (hoogte)maatvoering, schaal 1:100
– Doorsnede nieuw incl. (hoogte)maatvoering dakkapel (buitenwerks), schaal 1:100
– Gevelaanzicht bestaand, schaal 1:100
– Gevelaanzicht nieuw incl. maatvoering dakkapel (buitenwerks), schaal 1:100
– Detailtekening(en) verticaal dakkapel / dakkapel serre incl. maatvoering, schaal 1:5
– Detailtekening(en) horizontaal dakkapel / dakkapel serre incl. maatvoering, schaal 1:5
– Alle door de gemeente vereiste aanduidingen op de tekening
– Alle door de gemeente vereiste productinformatie aanleveren
– Eventuele aanvullingen op ons tekenwerk op verzoek van de gemeente
– Digitale indiening van de omgevingsvergunning via het omgevingsloket
– Communicatie met de betreffende gemeente

Let op! Bovenstaande werkzaamheden zijn exclusief:

– exclusief constructieve berekeningen
– exclusief leges gemeente

Wilt u liever zelf de aanvraag van de omgevingsvergunning indienen of heeft u een lopende aanvraag? Uiteraard is dat ook mogelijk.
In dat geval sturen wij u de tekeningen door en kunt u zelf de indiening en het contact met de gemeente verzorgen.

2

Indienen vergunning en Communicatie gemeente

Naast het verzorgen van de tekeningen ten behoeve van de vergunningaanvraag voor de dakkapel op uw woning, ontzorgen wij u graag volledig. Wij dienen zodoende ook de aanvraag omgevingsvergunning digitaal voor u in bij de gemeenten via het Omgevingsloket en nemen tevens de communicatie met de betreffende gemeente op ons. Zo heeft u er verder geen omkijken naar en doen wij waar we goed in zijn.

Na uw akkoord op de tekeningen, dienen wij de aanvraag omgevingsvergunning in. Dit doen wij digitaal via het Omgevingsloket.
Hierna sturen wij u de indieningsbevestiging evenals het indieningsformulier toe, zodat u weet dat de omgevingsvergunning is ingediend en de termijn bij de gemeente gaat lopen.

De gemeente heeft wettelijk 8 weken de tijd om de vergunningaanvraag te behandelen en de mogelijkheid deze termijn éénmalig met 6 weken te verlengen.
In sommige gevallen heeft de gemeente opmerkingen op de voorgestelde dakkapel en zullen zij per mail / brief een voorstel tot planwijziging toesturen.
In de meeste gevallen betreft het een kleine wijziging welke wij voor u op tekening verwerken. Wilt u voorkomen dat de gemeente opmerkingen / wijzigingen op het plan heeft, dan adviseren wij om de welstandsnota door te nemen en de dakkapel af te stemmen op de daarin gestelde eisen.

Nadat de verschillende afdelingen bij de gemeente akkoord hebben gegeven op het ingediende bouwplan, zal zij de omgevingsvergunning verlenen.
Dit geschiedt via de mail of per post richting de aanvrager en in de meeste gevallen richting de gemachtigde.

Zodra wij de verleende omgevingsvergunning hebben ontvangen, sturen wij deze per mail door en kunt u de dakkapel in principe plaatsen.
Houdt u hierbij rekening met de bezwaarperiode van 6 weken, waarna de vergunning pas onherroepelijk is. In deze periode kunnen buren en omwonenden namelijk eventueel bezwaar indienen tegen het voorgestelde bouwplan.

3

Daglicht- en ventilatieberekeningen

In sommige gevallen worden er aanvullend daglicht- en/ of ventilatieberekeningen door de gemeente verlangd om de vergunning dakkapel goed te kunnen beoordelen.

Deze berekeningen vallen niet onder onze standaard werkzaamheden omdat deze vrij weinig door de gemeente gevraagd worden. Echter mocht dit wel het geval zijn dan kunnen wij de gevraagde berekeningen (evt. tegen meerkosten) voor u verzorgen. In de meeste gevallen wordt dan om een ventilatieberekening gevraagd. Uiteraard informeren wij u vooraf over eventuele extra kosten en bent u ook vrij om zelf de berekeningen aan te leveren. Wij plaatsen deze dan bij uw lopende aanvraag op het Omgevingsloket en sturen de gemeente hier bericht van.

4

Kapplan en constructie berekeningen

Aanvullend op de set tekeningen die benodigd zijn voor de vergunning dakkapel, kunnen wij eventuele aanvullende constructieve berekeningen voor u verzorgen.