Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Welstandsnota dakkapellen gemeente Rotterdam

Dakkapellen (op alle bestaande gebouwen) 

Omschrijving en uitgangspunten gemeente Rotterdam

Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen zijn, als ze zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, voor het straatbeeld zeer bepalend. De voorkeur gaat daarom uit naar een dakkapel aan de achterkant (op het achter- of zijdakvlak als het zijerf of de zijgevel niet grenst aan de weg of het openbaar groen) Dakkapellen moeten een ondergeschikte toevoeging zijn aan een dakvlak. Het plaatsen van een dakkapel in de gemeente Rotterdam mag dus niet ten koste gaan van de karakteristiek van de kapvorm. Daarom mag een dakkapel nooit domineren in het silhouet van het dak en mag deze de noklijn van het dak niet doorbreken. Bovendien moet de ruimte tussen dakkapel en goot voldoende zijn. Bij meerdere dakkapellen op één doorgaand dakvlak streeft de gemeente naar een herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn. Herhaling binnen een blok (van dezelfde architectuur/bouwstijl) kan rust en samenhang brengen. 

Toepassing van de loketcriteria

Loketcriteria zijn alleen van toepassing op licht-vergunningplichtige bouwwerken. Zolang een bouwaanvraag qua afmetingen en positionering binnen bepaalde randvoorwaarden blijft, hoeft in het geheel geen bouwvergunning te worden aangevraagd.Voor een overzicht van vergunningsvrije en vergunningplichtige dakkapellen zie bijlage 1 bij dit hoofdstuk.

Uitzonderingssituaties

Voldoet een dakkapel niet aan de loketcriteria of is er sprake van een bijzondere situatie en wordt getwijfeld aan de toepasbaarheid van de loketcriteria, dan wordt het plan voorgelegd aan de welstandscommissie en gelden de gebiedstype-/ gebiedsspecifieke of algemene criteria. Daarnaast kan zich de bijzondere situatie voordoen dat voorschriften uit een bestemmingsplan strijdig zijn met vastgestelde loketcriteria. Volgens de geldende jurisprudentie en de Woningwet 2003 blijven de loketcriteria dan buiten toepassing. Alleen als het bestemmingsplan meer keuze openlaat, kunnen de loketcriteria -binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan – alsnog worden toegepast.

Trendsetter

Bouwwerken die niet voldoen aan de loketcriteria kunnen soms toch een goedkeuring ontvangen, bijvoorbeeld als er al gelijke bouwwerken voorkomen in de directe omgeving van het aangevraagde bouwwerk. In zo’n geval kan het beter zijn een volgens de loketcriteria niet geheel passend model te herhalen, dan er weer een ander model naast te zetten. Het al aanwezige bouwwerk wordt dan de ‘trendsetter’ voor de bouwwerken die volgen. Trendsetters worden feitelijk aangewezen door B & W, respectievelijk de dagelijkse besturen van de deelgemeenten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tegelijkertijd met de verlening van een bouwvergunning voor het desbetreffende bouwwerk. De dS+V Rotterdam houdt hiervan een bestand bij waarin ook wordt aangegeven voor welk gebied of bouwblok de trendsetter van toepassing is. De aanvrager kan daarnaar verwijzen bij de bouwaanvraag. Als een bouwaanvraag niet lijkt op een trendsetter en ook niet voldoet aan de loketcriteria, kan deze desondanks welstandshalve aanvaardbaar zijn. Deze goedkeuring in afwijking van de criteria zal dan worden onderbouwd (gemotiveerd) en het goedgekeurde bouwwerk kan vervolgens de trendsetter worden voor een nader te omschrijven gebied. Regelmatig worden nieuwe trendsetters opgenomen in het bestand.

Loketcriteria voor dakkapellen

Een aanvraag voldoet aan redelijke eisen van welstand indien deze wordt uitgevoerd conform een eerder vastgestelde trendsetter of als deze voldoet aan alle volgende voorschriften (incl. aanvullende bepalingen): Bij strijdigheid van deze criteria met de voorschriften uit het bestemmingsplan, prevaleren de laatste.

Algemeen
Bij functieverandering (niet-wonen naar wonen) blijven de loketcriteria buiten toepassing en wordt een aanvraag direct voorgelegd aan de welstandscommissie

Plaatsing

Afstand tot nok:  0.5 m en bovenzijde op één lijn met naastgelegen dakkapellen
Afstand tot dakvoet:  0.5 m en  1 m
Afstand tot woningscheidende muur:  0.5 m
Afstand tot zijgevelijn:  0.5 m zijerf niet grenzend aan openbare weg of groen  2 m zijerf grenzend aan openbare weg of groen
Afstand tot voorgevellijn: (alleen bij dwarskap)  2 m zijerf grenzend aan openbare weg of groen
Maatvoering Hoogte:  1.5 m (incl. dakrand)
Breedte: max. 1/3 van de woningbreedte (as bouwmuur)
Vormgeving Wanden: ondoorzichtige zijwanden
Dakrand: plat dak en hoogte dakrand  0.25 m
Overstek verplicht (minimaal 0.05m en maximaal 0.10m)
Kozijnen: raamindeling vrij / geen dichte delen / geen panelen

Materiaalgebruik

Wanden: houten plaatmateriaal/ houten delen/ zink
Dakrand: houten plaatmateriaal/ houten delen
Kozijnen: geen nadere welstandseisen
Kleurgebruik Wanden: donkergrijs
Dakrand: crèmewit
Kozijnen: geen nadere welstandseisen
Detaillering Wanden en dakrand: geen zichtbare bevestigingsmiddelen en naden (i.g.v. plaatmateriaal)
Kozijnen: profielbreedte kozijnen max. 0.07m
profieldiepte kunststofkozijnen min. 0.03m
geen nadere welstandseisen

Aanvullende bepalingen 1 per gebiedstype

In de volgende gebiedstypen gelden aanvullende criteria. Deze komen bovenop de hiervoor genoemde loketcriteria. In het geval van strijdigheid prevaleren de aanvullende bepalingen. De uitzonderingen/aanvullingen op de criteria zijn:

planmatige stedelijke uitbreidingen

vormgeving:

• dakkapellen worden afgestemd op de architectonische eenheid (gevelwand, blok of gespiegelde wanden).
• dakkapellen op de schuine kappen van portiek-etage flats worden altijd voorgelegd aan de commissie.

tuindorpen

vormgeving

• dakkapellen zijn per architectonische eenheid gelijk.

stempel- en strokenbouw vormgeving

• dakkapellen zijn qua vorm en materiaalgebruik per architectonische eenheid gelijk.

• dakkapellen op de schuine kappen van portiek-etage flats worden altijd voorgelegd aan de commissie.

stedelijke villa gebieden 

Materiaal, kleurgebruik en detaillering:

• detaillering, materiaal- en kleurgebruik van nieuwe dakkapellen zijn kwalitatief tenminste gelijk aan de bestaande bebouwing

Aanvullende bepalingen 2 voor beschermde stadsgezichten

Omschrijving en uitgangspunten

Aangezien het hier gaat om beschermde stadsgezichten, verwacht de gemeente een sterke samenhang met de bestaande architectuur. Grootte, vormgeving, materialisering en detaillering van dakkapellen worden hier dan ook scherper getoetst dan in de reguliere  gebieden. Dit soort aanvragen zal altijd aan de welstandscommissie worden voorgelegd. Deze zal dan mede toetsen aan de hand
van de gebiedsgerichte en algemene criteria. NB. In beschermde stadsgezichten gelden aanvullende bepalingen.

Beschermde stadsgezichten

Algemeen

De toepassing van loketcriteria betreft alle lichtvergunningplichtige bouwwerken. In beschermde. stadsgezichten dus ook de aanvragen aan de achterzijde.

Vormgeving

De toegepaste bouwstijl is van dezelfde kwaliteit als die van het te beschermen gebied

Materiaal, kleurgebruik en detaillering 

Materiaal, kleurgebruik en detaillering zijn afgestemd op bestaande architectuur

Aanvragen bouwvergunning dakkapellen Gemeente Rotterdam

(Onderstaand vindt u een toelichting zoals deze door de gemeente Rotterdam wordt verstrekt.)

Inleiding

Wat is een dakkapel?

Een dakkapel is een (bescheiden) uitbouw in een schuin dak van een woning of ander gebouw. Dakkapellen worden geplaatst om meer licht en ruimte onder een dak te krijgen. Een dakkapel houdt altijd enige afstand van de randen van het dak.

Is een vergunning noodzakelijk?

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning is altijd vergunningplichtig. Bij een monument of in een beschermd stadsgezicht zijn ook dakkapellen aan de zij- en achterkant altijd vergunningsplichtig. Maar in veel gevallen is een bouwvergunning voor een dakkapel aan de zij- of achterkant niet verplicht.
Op de website van het ministerie van VROM (www.vrom.nl/bouwvergunningen_online) kunt u via een digitale vragenlijst bepalen wanneer u uw dakkapel vergunningsvrij kan plaatsen. Blijkt uit de VROM-vragenlijst dat uw dakkapel vergunningvrij is, dan hoeft u geen contact meer op te nemen met de gemeente. De dakkapel moet wel voldoen aan de technische eisen van het

Bouwbesluit en de voorwaarden uit de Koepelnota Welstand.

Komt uw aanvraag bouwvergunning voor een dakkapel in aanmerking voor een versnelde procedure (flitsverguning)? Een aanvraag bouwvergunning moet aan een aantal voorwaarden voldoen. U dient de aanvraag in bij de (deel)gemeente. Als de aanvraag compleet is, wordt hij in behandeling genomen. U krijgt binnen maximaal zes weken bericht over het besluit.

De gemeente Rotterdam kan onder bepaalde voorwaarden de vergunning voor dakkapellen binnen twee weken aan u verlenen. Dit kan alleen als uw bouwaanvraag voldoet aan:

– de indieningvereisten voor een lichte bouwaanvraag

– de loketcriteria voor dakkapellen uit de Koepelnota Welstand Rotterdam

– de voorschriften van het bestemmingsplan.

Dit klinkt eenvoudig, maar in voorgaande jaren werd 60 procent van de aanvragen door de afdeling Vergunningen onbehandeld retour gestuurd vanwege het ontbreken van de vereiste informatie. We raden u daarom aan uw bouwaanvraag door een deskundige (architect of bouwkundige) te laten verzorgen. Als u een dakkapel wilt plaatsen op een pand dat onder de Monumentenwet (rijks – of gemeentelijk) valt of in een beschermd stadsgezicht ligt, dan is het niet mogelijk om een versnelde procedure te volgen.

Te nemen stappen 

Om u te helpen bij het aanvragen van een bouwvergunning in een periode van twee weken, is de procedure die u moet doorlopen verdeeld in een aantal stappen. Volgt u deze correct en voldoet uw aanvraag aan alle eisen dan ontvangt u binnen twee weken na indiening een bouwvergunning..

Stap 1 – inwinnen van informatie.

Stap 2 – voorbereiden van de aanvraag bouwvergunning.

Stap 3 – afhandelen van de aanvraag.

Kijk voor meer informatie over dakkapellen en bouwen op de website van de gemeente Rotterdam

Voor meer informatie over het plaatsen van dakkapellen kunt u kijken in onderstaande brochure:

Ministerie van VROM – Brochure over dakkapellen  (PDF, 563 kB)

Bron: www.dakkapeltekening.com